Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i Fundusze

 

 

W ostatnich latach Nadleśnictwo Namysłów wzięło udział w dwóch projektach prośrodowiskowych dofinansowanych ze środków unijnych:

- "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

- "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i lesnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeńzwiązanych z pożarami lasów"

 

 

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach realizowanego w LP projektu pt. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" przy 85% udziale unijnych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Nadleśnictwo Namysłów wybudowało 2 zbiorniki retencyjne.

Pierwszy ze zbiorników zlokalizowany na działce nr 485 w obrębie ewidencyjnym Smogorzów, w Leśnictwie Smogorzów to zbiornik o powierzchni całkowitej Fc – 1,94 ha, powierzchni lustra wody 1,57 ha, powierzchni dna – 1,52 ha i średniej głębokości 2,0 m. Objętość wody w czaszy zbiornika – 31 400 m3, objętość wody z uwzględnieniem retencji gruntowej – 36 000 m3, długość grobli –  510 m,  szerokość korony grobli – 4 m.

"Smogorzów" Fot. M. Krawczyk

Drugi zbiornik, który zbudowano na działce nr 150 w obrębie ewidencyjnym Jastrzębie, w Leśnictwie Ziemiełowice posiada powierzchnię całkowitą Fc – 1,82 ha, powierzchnię lustra wody 1,41 ha, powierzchnię dna – 1,28 ha i średnią głębokość 1,5 m.

Objętość retencjonowanej wody – 21 150 m3, długość grobli – 540 m, kubatura nasypu grobli – 3520,80 m3, szerokość korony grobli – 4 m.

 

 

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

 

 

 

Od sezonu  ,,pożarowego" 2019, który w tym roku rozpoczął się wyjątkowo wcześnie bo już 1 marca, działa w naszym nadleśnictwie nowoczesny system wczesnego wykrywania pożarów lasu, opierający swe działanie na automatycznym wykrywaniu dymów.

System zbudowano na bazie istniejących punktów obserwacyjnych (dostrzegalnie p.poż. w leśnictwach Ziemiełowice i Gręboszów) oraz Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD), zlokalizowanego w budynku biurowym Nadleśnictwa Namysłów.

Do PAD-u który jest sercem systemu spływają i są analizowane przez specjalistyczne programy komputerowe informacje wizyjne, przesyłane drogą radiową z dostrzegalni p.poż. Programy wraz z dyżurującym ,,strażakiem” przeglądają obrazy z kamer na dostrzegalniach i szukają podejrzanego dymu. W przypadku zaistnienia pożaru z PAD-u koordynowana jest akcja p.poż.

 

Zdjęcie nr 1. PAD Nadleśnictwa Namysłów

Zakup i montaż elementów systemu, roboty modernizacyjne na dostrzegalniach, stały się możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 pozyskanych przez nadleśnictwo, w planowanym do realizacji w latach 2016 – 2019 projekcie, pn.: ’’Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów’’. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16-00.

Główny cel projektu, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, to zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych. Lasy w Polsce są jednymi z najbardziej zagrożonych pożarami lasów w Europie. Plasujemy się tuż za państwami południowej Europy. W roku 2015 na terenie LP wybuchły 3732 pożary o powierzchni ok. 880 ha. W celu zapobiegania im konieczne jest oprócz inwestowania własnych środków, sięganie po środki zewnętrzne.

W ramach przedmiotowego projektu nadleśnictwa budują i modernizują dostrzegalnie p.poż., stacje METEO, kupują samochody patrolowo-gaśnicze i sprzęt do lokalizacji pożarów oraz doposażają PAD-y.

Zdjęcie nr 2. Obrazy z kamer zamontowanych na dostrzegalniach.

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

  • zwiększenia odporności lasów na klęski żywiołowe takie jak pożary, którymi zagrożenie wzrasta wraz z ocieplaniem się klimatu.
  • podniesienia efektywności systemu wczesnego ostrzegania o pożarach w Lasach Państwowych;
  • zwiększenia powierzchni leśnych objętych monitoringiem oraz skrócenia czasu wykrywania zagrożenia i reagowania;
  • ograniczenia zasięgu pożarów i negatywnych skutków z nimi związanych (np. zubożenie gleby, zniszczenie ekosystemu z żyjącymi w nim organizmami, straty materialne);
  • poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarach sąsiadujących z terenami administrowanymi przez LP, np. parków narodowych czy terenów zurbanizowanych (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów);
  • ograniczenie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia liczby oraz zasięgu pożarów.

Ponadto w przypadku naszego nadleśnictwa niebagatelnym sukcesem projektu jest przeniesienie stanowiska pracy obserwatora z dostrzegalni p.poż. do PAD-u. Dotychczas obserwator musiał znosić wszelkie niedogodności wynikające z pracy w małym pomieszczeniu, usytuowanej na wysokości ponad 30. metrów kabiny obserwacyjnej, z których najgorszą były chyba wysokie temperatury.

Wartość projektu w skali LP to ok. 57,8 mln zł, przy maksymalnych kwotach wydatków kwalifikowalnych 37,5 mln i dofinansowania z funduszy europejskich 31,875 mln zł.

 

Dla chcących wiedzieć więcej na temat projektu p.poż.: http://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-przeciwpozarowa