Wydawca treści Wydawca treści

POŻAR LASU W LEŚNICTWIE ZIEMIEŁOWICE

 

Dnia 10.06.2019 r. na terenie leśnictwa Ziemiełowice miał miejsce pożar młodnika. Pożar został wykryty dzięki systemowi kamer zamontowanych na wieżach przeciwpozarowych. Dyżurny z Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego działającego w siedzibie Nadleśnictwa Namysłów zaalarmował miejscowego leśniczego oraz straż pożarną. Na miejsce przybyły jednostki PSP z Namysłówa oraz OSP Biestrzykowice-Miodary, Świwrczów, Dąbrowa, Rychów.

Udział w akcji brał także śmigłowiec gaśniczy, który dokonał kilkunastu zrzutów wody.

Spaleniu uległo około 60 arów młodnika.


WARSZTATY URZĄDZENIOWE

 

W dniu 14 maja br. w związku z trwającymi pracami terenowymi w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzania Lasu odbyły się w Nadleśnictwie Namsyłów warsztaty urządzeniowe, w których uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Pąństwowych w Katowicach, Biura Urządzania Lasu i geodezji Leśnej w Warszawie oraz pracownicy nadleśnictwa.

Spotkanioe było okazją do wymiany wiedzy praktycznej i spostrzeżeń zdobytych podczas pacy w terenie. Lasy leśnictwa Smogorzów stały się polem do szerokiej dyskusji na temat postępowania na terenach trudnych takich jak pędraczyska czy drzewostany o złożonej budowie (wielowiekowe i wielopiętrowe).

 


Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Instrukcja urządzania lasu